Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на измерители на мощност за цифрово модулирани сигнали"