Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Подмяна на външна прозоречна дограма на ІV-ти етаж по фасадата на сграда на КРС, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София”