Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Превод на Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г."