Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 118 от 19.01.2012 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1094 на КРС от 01.12.2011 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 118 от 19.01.2012 г. прие проект на решение, с което определя като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения. 

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 1094 от 01.12.2011 г. Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.