Търсене в сайта

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ЗAКУПИЛИ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП (BWA), С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС - РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР – 1 ЧЕСТОТЕН БЛОК ОТ 42 MHz В ОБХВАТ 3,5 GHz, ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ № 1067 НА КРС ОТ 22.11.20011 г. /ДВ.бр.94 / 11г./