Търсене в сайта

На основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решениe № 956 от 06.10.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп (BWA) - 40 MHz (в радиочестотна лента 3424,00 до 3466,00 MHz.)

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решениe № 956 от 06.10.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за широколентов безжичен достъп (BWA) - 40 MHz  (в радиочестотна лента 3424,00 до 3466,00 MHz.) 

 

Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на  индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, в срок до 02 ноември 2011 г., всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.