Търсене в сайта

На основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решения № № 953 и 954 от 6 октомври 2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решения № № 953 и 954 от 6 октомври 2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие:

·         Едно разрешение при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър - 2 х 5 MHz в обхват 1800 MHz  (радиочестотни ленти 1710-1785 MHz и 1805-1880 MHz).

·         Едно разрешение при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър - 2 х 8 MHz в обхват 1800 MHz  (радиочестотни ленти 1710-1785 MHz и 1805-1880 MHz). 

 

Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на  индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, в срок до 02 ноември 2011 г., всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.