Търсене в сайта

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ЗAКУПИЛИ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ МОБИЛНА НАЗЕМНА МРЕЖА – UMTS, С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ, ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС ОТ РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР - 2 х 15 MHz (FDD) В ОБХВАТ 2 GHz., ОБЯВЕН С РЕШЕНИЕ № 931 НА КРС ОТ 27.09.2011 г. /ДВ.бр.78 / 11г./