Търсене в сайта

КРС обяви търг за разрешение за ползване на радиочестотен спектър в обхват 2 GHz

 

Със своe решениe931 от 27.09.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви търг с тайно наддаване за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – UMTS, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър - 2 х 15 MHz (FDD) в обхват 2 GHz със срок 15 (петнадесет) години.

 

Началната тръжна цена е определена в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от КРС на 49 500 000 (четиридесет и девет милиона и петстотин хиляди) лева, а депозитът за участие в търга е 2 000 000 (два милиона) лв.

 

Цената на комплекта Тръжни книжа е 4 000 (четири хиляди) лв., като същите могат да се закупят след обнародването на решението в Държавен вестник, в срок до 21 октомври 2011 г.. Заявления за участие в търга ще могат да се подават в срок до 17.00 ч. на 14 ноември 2011 г. 

 

Търгът ще се проведе на 7 декември 2011 г. в гр. София, в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, пл. „Славейков” № 11.