Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет "Изготвяне на задание за изработване на проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване за територията на поземлен имот с идентификатор 06033, намиращ се в землището на с. Тодорово, община Плевен и Изработване на проект за Подробен Устройствен План"