Търсене в сайта

Със свое Решение № 705 от 04.08.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - UMTS, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2 х 15 MHz в обхват 2GHz.

 

 На основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения с Решение № 705 от 04.08.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа - UMTS, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2 х 15 MHz в обхват 2GHz. 

 


 

Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на  индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър - 2 х 15 MHz  в обхват 2 GHz, могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, в срок до 02 септември 2011 г., всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията