Търсене в сайта

Таблица за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане на проекта на Система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга