Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги.

 

Проектът е приет с Решение № 544 на КРС от 30.05.2011 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 21, ал. 2, чл. 28, ал. 4 и чл. 32, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис (Обн. ДВ, бр. 34 от 2001 г.) и  § 33 и § 53 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗИД на ЗЕДЕП), (обн. ДВ. бр. 100 от 2010 г.).. 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.06.2011 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg