Търсене в сайта

Система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга

              

               Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 458 от 05.05.2011 г., прие Проект  на изменение на Система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (Система).

               Проектът е разработен във връзка с влизане в сила на изменения в Закона за пощенските услуги (ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) и регламентира условията и реда за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

               Със Системата се изменя приетата с Решение № 807 от 29.07.2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга. Основните промени касаят въведеното изменение в разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за пощенските услуги, като отпада изискването в системата да обхваща пощенските кодове за мрежите на пощенските оператори, извършващи услугите от обхвата на универсалната пощенска услуга.  

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


 

  КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 15.06.2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.