Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проекти на решения за изменение на функционалните спецификации за преносимост на номерата

 

 С Решение № 104 от  27.01.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проекти на решения за изменение на:

 1.  Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление;

 2. Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга;

 3. Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга. 

 

 Измененията са свързани с отпадане на разпоредбите, отнасящи се до изграждане и поддържане на обща информационна база данни (ОИБД) за пренесени номера. Към настоящия момент процесът по преносимост е технически обезпечен и не съществуват проблеми, свързани с маршрутизацията на повикванията. Отпадането на разпоредбите не изключва възможността за изграждане и използване на ОИБД по инициатива на предприятията, участващи в преносимостта на номерата. 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 04.03.2011 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg