Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) събира оферти за сключване на договор с предмет: "Изработване на мултимедиен вариант на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 година"