Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Радиоразпръскване“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Радиоразпръскване“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“ съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Николай Илиев Михайлов

 

Мирослава Тодорова

директор на дирекция „Управление на ограничен ресурс“ и

председател на конкурсната комисия