Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Наземни мрежи“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

Кратко описание на длъжността:

Извършва дейностите, свързани с подготвяне на документи за издаване, изменение и допълнение на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба, които са с ниска степен на сложност при извършване на честотното планиране; Извършва дейностите, свързани с подготвяне на документи за прехвърляне и отдаване под наем на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба; Извършва дейностите, свързани с прекратяване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба; Извършва дейности по честотно планиране с ниска степен на сложност за неподвижни радиомрежи и работа със специализиран софтуер;  Проучва и проверява спазването на условията от разрешенията за ползване на радиочестотен спектър за неподвижни радиомрежи.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;

Предпочитана специалност – радиокомуникации, телекомуникации и др.;

Професионален опит – не се изисква;

Много добра компютърна грамотност – програмни продукти Microsoft Office, интернет, специализирани приложни програмни продукти;

Основно ниво на владеене на английски език.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1500 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • Интервю - интервюто включва и превод за преценка владеенето на английски език.

 

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващо владеене на английски език и компютърни умения, ако има такива.

 

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 17.04.2024 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни. 

Информация във връзка с обработването на личните данни.