Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната процедура за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „Финансови и административни дейности“, приключва без класиране.

 

Искра Паунчева

директор на дирекция „Финансови и административни дейности“ и

председател на конкурсната комисия