Търсене в сайта

Годишни въпросници за дейността на предприятията през 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Решение № 381/14.12.2023 г. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС, комисията), утвърди образците на формуляри и инструкциите към тях, съгласно които предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения и вписани към 31-ви декември 2023 г. в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) са длъжни да предоставят на КРС годишен отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2023 г.

Годишният отчет се предоставя в КРС, в срок до 15-ти март 2024 г. чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС (Данните се попълват в системата и след успешно премината валидация, се генерира PDF файл с QR код, който се изтегля от потребителя и се изпраща през системата към КРС. Не се изисква електронен подпис КЕП/УЕП).

ВАЖНО!

За използване на системата за онлайн въпросници е необходимо предприятието да има регистрационен профил в системата на упълномощеното лице. Той се създава от КРС въз основа на подадено Заявление за създаване на профил. В случай, че все още нямате създаден профил на упълномощено лице (УЛ) в нея или има промяна във вече подадените в КРС данни за УЛ на предприятието - моля, попълнете заявление и го изпратете на адрес: questionnaires@crc.bg

Всички предприятия, вписани към 31-ви декември 2023 г. в публичния регистър на КРС, независимо от това дали през 2023 г. са осъществявали дейност или не, следва да предоставят информация на КРС, съгласно формуляр „ОБЩА ЧАСТ” (Приложение 1 към Решение № 381/14.12.2023 г. на КРС). 

Необходимостта от предоставяне на информация съгласно останалите 6 специализирани формуляра на въпросници (Приложения от 2 до 6 към решението) зависи от това какви електронни съобщителни услуги сте предоставяли през 2023 г. – за всяко предприятие следва първо да се посочи кои от изброените във въпрос 1, Раздел А.1. на формуляр "ОБЩА ЧАСТ" услуги са предоставяни през 2023 г., след което, съгласно указанията от последната страница на този формуляр се преминава към попълване на информация съгласно останалите специализирани формуляри на въпросници по услуги.
 

Образците на формулярите и инструкциите към тях от приложения 1 - 6 се съдържат съответно във файлове формат „*.xls” и формат „*.pdf”, достъпни чрез следните линкове:

  1. Файл „01-Formular-OBSHTA_CHAST-2023.xls”, в който се съдържа формуляр „ОБЩА ЧАСТ” към въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „01-INSTRUKCIYA-Formular-OBSHTA CHAST.pdf”;
  2. Файл „02-Formular-Fiksirana-usluga-2023.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги чрез предоставени номера - фиксирана услуга за гласови съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „02-INSTRUKCIYA-Formular-Fiksirana-usluga.pdf”;
  3. Файл „03-Formular-Mobilni-uslugi-2023.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги чрез предоставени номера - мобилна услуга за гласови съобщения”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „03-INSTRUKCIYA-Formular-Mobilni-uslugi.pdf”;
  4. Файл „04-Formular-Internet-prenos-na-danni-2023.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос на данни и/или услуги за достъп до интернет”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „04-INSTRUKCIYA-Formular-Internet.pdf”;
  5. Файл „05-Formular-TVRadio-2023.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на предприятията, предоставящи услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми, вкл. наземно радиоразпръскване и IPTV”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „05-INSTRUKCIYA-Formular-TVRadio.pdf”;
  6. Файл „06-Formular-Linii-pod-naem-2023.xls”, в който се съдържа формуляр „Въпросник за отчет на дейността през 2023 г. на предприятията, предоставящи услугата линии под наем, вкл. международни линии под наем”. Инструкция с указания за попълване на формуляра се съдържа във файл „06-INSTRUKCIYA-Formular-Linii-pod-naem.pdf”.

За допълнителна информация и въпроси, моля, пишете ни на адрес: questionnaires@crc.bg

Във формулярите на въпросници са посочени и телефони за контакт, в случай на необходимост от допълнителни разяснения по съдържанието на съответния формуляр.