Търсене в сайта

Проект на типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия

 

 

    В съответствие разпоредбата на  чл.176, ал. 3 във връзка с чл. 37 от ЗЕС, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации във връзка с внесения от „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) проект на типово предложение за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия и приетата с Решение № 1317 от 29.10.2009 г. позиция на КРС по него.

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта и позицията на КРС
в срок до 7. 12. 2009 г. на адрес:гр. София, ул. "Гурко" № 6,
Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg