Търсене в сайта

КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията, относно Критерии за определяне на онлайн платформите като пощенски оператори

С Решение № 385 от 17.11.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията, относно Критерии за определяне на онлайн платформите като пощенски оператори.

Мотиви за изготвяне на проекта:

Пазарът на пощенски услуги бележи устойчив ръст през последните години, като негов основен двигател е електронната търговия и в частност – куриерските услуги. Доставката на пратки, заявени посредством електронната търговия, и прилагането на иновативни технологични подходи са определящ фактор за развитието на пощенския сектор. Променените потребителски нагласи създават нови бизнес модели – онлайн платформи, които комбинират технологичните решения с куриерски услуги.

За идентифициране на част от дейността на онлайн платформите като попадаща в обхвата на Закона за пощенските услуги, КРС е изготвила критерии, описани в позицията, приложение към настоящото решение. Предвид спецификите в дейността на всяка онлайн платформа и принципно неограничените бизнес модели, КРС ще разглежда запитвания от заинтересованите страни във връзка с приложението на позицията.

Съгласно разпоредбата на чл. 15б от ЗПУ, при изготвяне на проекти на актове, предвидени в този закон, както и по други въпроси от обществена значимост за развитието на пощенските услуги, КРС провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 30.12.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.