Търсене в сайта

С Решение № 386 от 17.11.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга, открито с Решение № 233/01.07.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга

С Решение № 386 от 17.11.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга (Проекта), открито с Решение № 233/01.07.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на Проекта.

Мотиви за изготвяне на проекта:

С Решение № 233/01.07.2021 г. КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната услуга.

В рамките на общественото обсъждане на проекта на Правила постъпиха становища от Министерство на финансите (МФ) , Българска народна банка (БНБ) , Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Комисия за защита на потребителите (КЗП), „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком България ЕАД) и от „strategy.bg“, които бяха анализирани. Получените предложения, бележки и коментари от проведеното обществено обсъждане и становищата по компетентност на членовете на УС на Фонда за компенсиране на универсалната услуга бяха отразени в проекта на Правила, като е изготвен изменен Проект  в съответствие с направените предложения .

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 29.12.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.