Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1086/03.09.2009 г. обяви намерение да проведе конкурс за избор на предприятия и за възлагане предоставянето на универсалната услуга

 

 

С Решение № 1086/03.09.2009 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви намерение да проведе конкурс за избор на предприятия и за възлагане предоставянето на универсалната услуга, за да определи интереса на предприятията от предоставяне на универсалната услуга, както и условията, при които е налице такъв интерес. Възлагането на задължението ще се извърши от КРС при спазване на принципите за обективност, прозрачност, равнопоставеност и в интерес на крайните потребители, без предварително да се изключва предприятие от възможността да му бъде възложено предоставянето на универсална услуга или част от нея. Комисията възлага задължението за предоставяне на универсалната услуга при отчитане на най-целесъобразния икономически начин за предоставянето й.

 

Универсалната услуга е набор от услуги (приемане и осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания; безплатни повиквания към националните и единния европейски номер за спешни повиквания, факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, подходяща за функционален достъп до Интернет на достъпни цени, определени при спазване на изискванията на Методиката за определяне цените и ценовите пакети на универсалната услуга) с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена. Условията за предоставяне на  същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове. Универсалната услуга включва следните услуги:

 

1. свързване в определено местоположение към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги независимо от използваната технология;

2. осигуряване на обществени телефони с определено качество, които осигуряват провеждане и на безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния европейски номер за спешни повиквания "112";

3. осигуряване на телефонен указател с номера на всички абонати на обществени телефонни услуги;

4. осигуряване на телефонни справочни услуги, достъпни за всички крайни потребители, включително ползващите обществени телефони;

5. осигуряване на безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния европейски номер за спешни повиквания "112";

6. осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни повиквания, телефонен указател и справочни услуги за хора с увреждания, подобни на ползваните от другите крайни потребители.

 

Предприятията, които имат интерес от предоставяне на универсална услуга – в цялост, по елементи, за цялата или части от територията на страната, следва да заявят същия, както и да посочат условията, при които той е налице. Тези условия, касаят териториалния обхват, за който е проявен интерес, както и дали последният се отнася за част или всички елементи от услугата. Предприятията могат да посочат и други условия.

Във връзка с възможността за компенсиране на нетните разходи от предоставяне на универсална услуга следва да се посочи, че то се извършва при отчитане и на нематериалните преимущества за предприятието, предоставящо универсална услуга. Императивната разпоредба на чл. 200, ал. 2 от ЗЕС предпоставя като задължителни условия за компенсирането, предоставянето на универсалната услуга или част от нея да води до загуби или да се предлага на цени под обичайната печалба и кумулативно с това предприятието да не е със значително въздействие върху пазар, самостоятелно или съвместно с друго или други предприятия, определено с влязло в сила решение на КРС.

 

По отношение на предприятията, които могат да заявят интерес, то това са всички предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Съгласно законовия срок лицата,  желaещи да заявят интереса си от предоставяне на универсална услуга могат да подадат намеренията си в срок до 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.