Търсене в сайта

КРС открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz.

С Решение № 372 от 10.11.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията приема проект на Позиция относно перспективите и условията за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz и открива процедура за обществени консултации.

Целта на консултациите е да се проучи интересът за придобиване на спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz, което е една от стъпките за изпълнение на мярка C7.R2 от Плана за възстановяване и устойчивост. С изграждането на мрежи в тези обхвати ще се създадат предпоставки за ускорено разгръщане на високоскоростни мрежи с национален обхват за осигуряване на 5G свързаност на населението не само в градски, а и в отдалечени райони на страната.


Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 29.11.2022 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg