Търсене в сайта

С Решение № 348 от 20.10.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

С Решение № 348 от 20.10.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване, открито с Решение № 243 от 07.07.2022 г.

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са отразени в следната таблица.