Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси.

Проектът е приет с Решение № 353 от 27.10.2022 г. и е разработен във връзка с чл. 133а и чл. 30, т. 9 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 133а от Закона за електронните съобщения, предлага проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси (Наредба № 1).

С проекта се предлагат следните изменения:

Предлага се създаването на нова алинея 3 на чл. 3, с която се регламентира възможност за издаване на разрешения за ползване на номерационни ресурси на предприятия, които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за собствени нужди, когато се изисква мрежата им да бъде свързана с обществена електронна съобщителна мрежа при условия на ограничения в ползването, определени в разрешението. Във връзка с това се отменя алинея 4 на чл. 30.

Членове 42 и 56 се допълват с разпоредби, с които се регламентира предоставянето на групи номера в случай на отпадане на доставчик от домейна на негеографски номера, чрез които се предоставят услуги в мобилна мрежа. С посоченото изменение се създава яснота и предвидимост за предприятията, като се отчита и интересът на потребителите от запазване на ползваните от тях номера.

С посочените изменения се цели ефективно използване на ограничения ресурс – номера, както и създаване на възможност за издаване на разрешения на предприятия, които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за собствени нужди, в случаите, в които се изисква мрежата им да бъде свързана с обществена електронна съобщителна мрежа.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 05.12.2022 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg