Търсене в сайта

С Решение № 333 от 13.10.2022г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет

С Решение № 333 от 13.10.2022 г. Комисия за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на Решение за одобрение на Механизъм на Комисията за регулиране на съобщенията за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет.

В рамките на определения срок в КРС са постъпили  становища от:

Българска национална асоциация „Активни потребители“

"А1 България" ЕАД

"Българска телекомуникационна компания" ЕАД („Виваком България“ ЕАД, считано от 05.10.2022г.)

„Йеттел България” ЕАД

Комисия за защита на личните данни

 

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са отразени в следната таблица.