Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществено обсъждане на Тарифа за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения

   

    Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 939 от 6 август 2009 г., прие Проект на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения съгласно”.

 

    Мотиви за изготвяне на проекта

 

    Проекта на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения е приет в изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 2 от Закона за електронните съобщения и е разработен във връзка с разпоредбите на глава осма от ЗЕС. Промените залегнали в проекта не са съществени и са свързани с констатирани проблеми при практическото прилагане на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. по Закона за електронните съобщения (Приета с ПМС № 316 от 12.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г.). Тези промени целят да отстранят някои съществуващи противоречия в практическото приложение на нормите на Тарифата, както и да стимулират предприятията за развитието на мрежите им и предлаганите от тях електронни съобщителни услуги.

 

 


 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 10.09.2009 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.