Търсене в сайта

Обявяване на намерение на основание чл. 90, ал. 2 във връзка чл. 89, ал. 1 от ЗЕС за ограничаване на броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz

С Решение № 296/25.08.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за ограничаване броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz (Намерението) за наземна мрежа предоставяща електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD) с национално покритие, като бъдат издадени до 10 броя разрешения, всяко по 200 MHz, в обхвата. Максималният брой разрешения, за което едно предприятие може да заяви намерение е 3 броя разрешения (максимално 600 MHz). С обявяването на Намерението се предвижда процедура по предоставяне на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост, Реформа 2: Ефективно използване на радиочестотния спектър от компонент Цифрова свързаност.

Заинтересованите лица могат да подадат своето намерение за ползване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz, в срок до 29.09.2022 г., на място, на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС (в запечатан плик) или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

При подаването на намеренията предприятията следва да посочат разрешенията за конкретните честотни блокове от Таблица 1 от Намерението и съответната им честотна лента, които искат да им бъдат предоставени.

 

Заинтересованите лица могат да представят своето намерение за ползване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz

в срок до 29.09.2022 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС или по електронен път