Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 281 от 11.08.2022 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи - пазар № 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС и откри процедура за обществено обсъждане на проекта на решение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 281 от 11.08.2022 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект  на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи – пазар № 2 от Препоръка на Европейската комисия 2014/710/ЕС.

Мотиви:

Съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 1, във връзка с чл. 30, т. 1-4 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) едно от основните правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е свързано с определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия. В съответствие с чл. 64 (3) от Европейския кодекс за електронни съобщения при определянето на съответните пазари националните регулаторни органи отчитат максимално препоръката на Европейската комисия (ЕК) относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на ex ante регулиране.

Предмет на настоящото решение е пазарът на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи – пазар № 2 от Препоръка на ЕК 2014/710/ЕС. Понастоящем този пазар не е включен в действащата Препоръка (ЕС) 2020/2245 на ЕК от 18 декември 2020 г. относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante, тъй като ЕК принципно е приела, че той не отговаря на трите критерия, които обосновават налагането на регулаторни задължения. С оглед отчитане на действащата препоръката на ЕК в максимална степен, КРС разгледа дали на национално ниво пазарът на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи отговаря на тези три критерия. Въз основа на подробно изложени в пазарния анализ мотиви КРС стигна до заключение, че посоченият пазар на едро, не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не покрива кумулативно трите критерия за определяне на съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, съгласно чл. 152, ал. 5 от ЗЕС и този пазар не следва да попада в обхвата на регулираните от КРС пазари, а наложените специфични задължения следва да бъдат отменени. КРС определя преходен период от 12 месеца за задълженията за достъп, прозрачност и равнопоставеност, относими към всички задължени предприятия до пълната отмяна на специфичните задължения на пазара на едро на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 16.09.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg