Търсене в сайта

С Решение № 224/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 299/19.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения

С Решение № 224/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 299/19.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения

Мотиви за изготвяне на проекта:

С Решение № 299/19.08.2021 г. КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения. Срокът за предоставяне на становища от заинтересованите страни бе удължен до 14.10.2021 г. поради големия брой актове, публикувани на обществено обсъждане през посочения период.

В рамките на общественото обсъждане на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика постъпиха становища от „А1 България“ и „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, като предприятията посочиха, че разработването и приемането на Методиката следва да е на дневен ред едва след като бъдат финализирани промените в Наредбата за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга (Наредбата) и предложиха редакционни промени.

В проекта на Постановление за приемане на Методика са отразени измененията в  чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, съгласно промените, като в обхвата на универсалната услуга са включени две основни услуги, както следва:

  1. Предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология; и
  2. Осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение.

След последваща оценка е направена промяна на формулата, така че да се прилага за изчисляване на предлаганите нови цени на услугите и ценовите пакети от обхвата на универсалната услуга при отчитане на хармонизиран индекс на потребителските цени, изчислен по данни на Националния статистически институт (НСИ).

Прилагането на Методиката за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Методиката) не изисква допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати от прилагането на Методиката са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и постигане на неговите цели.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която допуска определянето на условия за ползване на радиочестотния спектър.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 11.08.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.