Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 767 от 23.07.2009 г. прие Проект на решение за определяне на съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, съгласно решение № 2364 на КРС от 03.12.2008 г.”

 

    „Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 767 от  23.07.2009 г. прие Проект на решение, с което определя като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, пазарите на:

  • Предоставяне на (физически) достъп на едро до мрежова инфраструктура (включително самостоятелен и съвместен необвързан  достъп) в определено местоположение;
  • Предоставяне на широколентов достъп на едро.

    На всеки от съответните пазари е направен анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения на тези предприятия.

   

    Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите в срок до 28.08.2009 г. на адрес:

 

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията
и      e-mail адрес: info@crc.bg