Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност

С Решение № 162 от 19 май 2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на Правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност, открито с Решение № 81 от 10 март 2022 г.

Постъпилите становища, приетите предложения и мотивите за неприетите са отразени в следната Таблица.