Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет

Проектът е приет с Решение 167 от 26.05.2022 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 230в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията при упражняване на своите правомощия съгласно чл. 30, т. 8 и чл. 230в, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), предлага проект на Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет (Проекта).

Съгласно чл. 230в, ал. 1 от ЗЕС, комисията приема правила за процеса на смяна на доставчика, вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост на услугата за крайните ползватели, след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва в „Държавен вестник”.

Съдържанието на изготвения Проект е в съответствие с нормативните изисквания на чл. 230б и чл. 230в от ЗЕС.

В Проекта са регламентирани следните въпроси, отразяващи европейските изисквания за смяна на доставчик на услуга за достъп до интернет, въведени с Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения:

  • доставчиците на услуги осигуряват непрекъснатост на услугата така, че крайните ползватели да могат да сменят доставчика, без да са застрашени от опасността да загубят услугата, а когато това е технически възможно, да позволяват смяната да става на поисканата от крайните ползватели дата.
  • прекъсването на услугата по време на процеса на смяна на доставчика не трябва да надвишава един работен ден.
  • възможност за изрично договаряне на конкретна дата за смяна на доставчик в рамките на приложимия срок;
  • право на крайния ползвател да поиска компенсация от доставчиците при неспазване на задълженията за смяна на доставчик, включително в случаи на забавяния или на злоупотреби с процесите на смяна на доставчика, както и на пропуснати срещи за услуга и инсталация;
  • информиране на крайния ползвател по време на процеса на смяна на доставчик и за правата му за компенсиране.

Прилагането на проекта на Правилата за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет не изискват допълнителни финансови средства.

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и гарантиране на правото на крайните ползватели да сменят доставчика на услуги за достъп до интернет в разумни срокове и при гарантиране на правата им, установени в закона.

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която предвижда, че националните регулаторни органи гарантират ефикасността и опростеността на процеса на смяна на доставчика за крайния ползвател.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.06.2022 г. на адрес:

гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg