Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Проектът е приет с Решение 136 от 20 април 2022 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Европейската комисия (ЕК) прие следните решения за хармонизирано използване на радиочестотния спектър:

  1. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/172 на Комисията от 7 февруари 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 относно хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие в честотните ленти 874-876 MHz и 915-921 MHz.
  2. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 на Комисията от 8 февруари 2022 година относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително локални мрежи с достъп чрез радиовръзка и за отмяна на Решение 2005/513/ЕО.
  3. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/180 на комисията от 8 февруари 2022 година за изменение на Решение 2006/771/ЕО по отношение на актуализирането на хармонизираните технически условия в областта на използването на радиочестотния спектър за устройства с малък обсег на действие.

Разпоредбите на приетите Решения следва да бъдат въведени в Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.06.2022 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.