Търсене в сайта

С Решение № 117/07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

С Решение № 117/07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 297/12.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта:

С Решение № 297/12.08.2021 г. КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Срокът за предоставяне на становища от заинтересованите страни бе удължен до 04.10.2021 г. поради големия брой актове, публикувани на обществено обсъждане през посочения период.

В рамките на общественото обсъждане на проекта на Наредба постъпиха становища от „А1 България“ ЕАД, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и „Йеттел България“ ЕАД. От страна на предприятията се направиха предложения по отделни текстове на проекта, които бяха анализирани.

С писмо с изх. № 10-00-1266-1/08.11.2021 г. се потърси становището на Европейската комисия относно задълженията във връзка с универсалната услуга с оглед коректното прилагане на разпоредбите на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, като се отчитат националните специфики и обстоятелства. Отговорът постъпи с писмо с вх. № 13-00-1/07.02.2022 г.

В допълнение с Решение № 350/30.09.2021 г. КРС отмени задълженията за осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, осигуряване на телефонен указател и осигуряване на телефонни справочни услуги, наложени като задължения за предоставяне на универсална услуга като част от услугите от обхвата на универсалната услуга.

С оглед на всичко посочено, в проекта на Наредба са направени следните основни изменения:

  1. С оглед решение № 350/30.09.2021 г. на КРС отпадат текстовете за осигуряване на обществените телефонни апарати;
  2. Направена е промяна в частта за параметрите за качество на универсалната услуга, като се създава препратка към общи текстове от ЗЕС (чл. 236), касаещи всички предприятия, в качеството им на потенциални доставчици на универсална услуга и отпада изискването за изпълнение на целеви показатели за предоставяне на универсалната услуга;
  3. Прецизирани са текстовете относно реда за налагане на задължения във връзка с предоставянето на универсалната услуга.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 19.05.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.