Търсене в сайта

С Решение № 115 от 07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет

С Решение № 115 от 07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) - пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245 след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 413/09.12.2021 г. на КРС.

Вследствие на извършения пазарен анализ КРС стигна до заключението, че разглежданият пазар на едро не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не изпълнява теста на трите критерия за пазари, подлежащи на ex ante регулиране, и свързаният пазар на дребно се характеризира с устойчива във времето конкуренция при липса на регулация на пазара на едро.

В проекта на решение са отразени постъпилите становища на заинтересованите лица в процедурата за обществено обсъждане, открита с Решение № 413/09.12.2021 г. на КРС.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Становища от проведеното обществено обсъждане:

Становище на „А1 България“ ЕАД

Становище на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

Становище на „Теленор България“ ЕАД

Становище на Комисията за защита на конкуренцията