Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на Проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди

С Решение № 95 от 24 март 2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на Проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди, открито с Решение № 42 от 26 януари 2022 г.

По време на общественото обсъждане постъпиха становища от Сдружение за електронни комуникации, "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД и "Йеттел България" ЕАД.

Постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите са отразени в следната Таблица.

Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди, приета с Решение № 96 от 24 март 2022 г.