Търсене в сайта

КРС обявява намерение за предоставяне на радиочестотен спектър от радиочестотна лента 174-230 MHz

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 69 от 24.02.2022 г. обявява намерение, на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, за предоставяне на свободния ресурс в радиочестотна лента 174-230 MHz.

При подаване на намерение следва да се има предвид, че: едно лице може да подаде само едно намерение за един и същ териториален обхват и да получи само едно разрешение за един и същ териториален обхват.

Заинтересованите лица могат да представят своето намерение за ползване на радиочестотен спектър от радиочестотна лента 174-230 MHz, в срок до 30.03.2022 г. на място, на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, КРС (в запечатан плик) или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.