Търсене в сайта

КРС прие Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване

 
С Решение № 3 от 06.01.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване, които са публикувани в раздел Подзаконови актове по Закона за електронните съобщения.
 
В изпълнение на Решение № 306 от 26.08.2021 г., с което КРС прие резултатите от общественото обсъждане, проектът на Правилата беше нотифициран с номер 2021/578/BG пред Европейската комисия (ЕК) по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество и публикуван в Информационната система за техническите регламенти към дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК. В рамките на определения срок 03.12.2021 г., в информационната система не са публикувани становища и коментари от заинтересованите страни.