Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведената обществена консултация на проект на Процедурни правила за решаване на спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура