Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди.
Проектът е приет с Решение № 42 на КРС от 26.01.2022 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а”, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
 
 
Мотиви за изготвяне на проекта
 
Основната цел на проекта на Регулаторна политика е осигуряване на добри регулаторни условия за използване на радиочестотния спектър, които да допринесат за създаване на условия за развитие на безжичните комуникации, предвидима среда за текущия период и бъдещото използване на радиочестотния спектър, както и да се даде възможност на спектъра да бъде използван по начин, който ще донесе най-голяма полза за обществото.
 
В проекта на Регулаторна политика са включени основните цели, механизми и подходи за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди за периода 2022-2024 г. Извършен е преглед на използването на спектъра за граждански нужди през изминалите три години за различните видове безжични мрежи. Разгледани са въпросите, свързани с предстоящите промени в политиката в областта на електронните съобщения в Европейския съюз и прилагането им в България. В резултат на описаното и в съответствие със своите правомощия КРС си поставя задачи и индикативни срокове за изпълнението им.
 
Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.03.2022 г. на адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg