Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение.

Проектът е приет с Решение 431 на КРС от 22.12.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

На 28 септември 2021 година Европейската Комисия прие Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1730 относно хармонизираното използване на сдвоените радиочестотни ленти 874,4-880,0 MHz и 919,4-925,0 MHz и на несдвоената радиочестотна лента 1 900-1 910 MHz за мобилни железопътни радиовръзки.

В тази връзка в проекта са актуализирани условията за използване на радиочестотен спектър в посочените ленти за теснолентови железопътни приложения (GSM-R) и са въведени условия, под формата на маска за граници на блоковете (BEM), за широколентови железопътни приложения (RMR - Railway Mobile Radio, железопътно подвижно радио от следващо поколение).

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 04.02.2022 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg