Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 413 от 09.12.2021 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) - пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245 и откри процедура за обществено обсъждане на проекта на решение.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 413 от 09.12.2021 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245.

 

Мотиви:

Съгласно разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) определя, анализра и оценява съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги с цел да се установи наличието или липсата на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия. В съответствие с чл. 64(3) от Европейския кодекс за електронни съобщения при определянето на съответните пазари националните регулаторни органи отчитат максимално препоръката на Европейската комисия (ЕК) относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на ex ante регулиране.

Предмет на настоящото решение е пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245.

Съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗЕС, ефективна конкуренция на съответен пазар е налице, когато нито едно предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги самостоятелно или съвместно с други предприятия, няма значително въздействие върху този пазар. Видно от анализа, представен в приложението към настоящото решение, на пазара на дребно на резервиран капацитет в България не е налице предприятие, което самостоятелно или съвместно с други предприятия да има поведение до съществена степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни ползватели. КРС счита, че пазарът на резервиран капацитет на дребно, при липса на регулация на свързания пазар на едро, се характеризира с устойчива във времето конкуренция.

С препоръката относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, подлежащи на регулиране ex ante, ЕК принципно е приела, че пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) отговаря на трите критерия, които обосновават налагането на регулаторни задължения. С оглед отчитане на препоръката на ЕК в максимална степен, КРС разгледа дали пазарът на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) отговаря на тези три критерия. Отчитайки развитието на националния пазар на услуги за предоставяне на резервиран капацитет Комисията за регулиране на съобщенията заключи, че същите не са изпълнени и анализираният пазар не подлежи на ex ante регулиране.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.01.2022 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg