Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Проектът е приет с Решение 397 на КРС от 18.11.2021 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Европейската комисия в сътрудничество с държавите-членки извършва оценка на възможността за определяне на радиочестотен спектър за безжични системи за достъп включително локални радиомрежи (WAS/RLAN), с цел осигуряване на хармонизирано ползване на честотния ресурс и гарантиране на ефективен единен пазар в целия Съюз.

Една от целите на стратегията за европейско общество на гигабитов интернет[1] е всички основни социално-икономически движещи сили, като училища, транспортни възли, основни доставчици на обществени услуги, както и предприятия, използващи интензивно цифрови технологии до 2025 г. да разполагат с достъп до интернет връзка със скорост от 1 Gbit/s, а домакинствата - 100 Mbit/s, която да може да бъде подобрена до 1 Gbit/s.

Локалните радиомрежи са част от решенията за предоставянето на интернет базирани услуги, които ще осигурят нарастващ капацитет и голяма скорост за пренос на данни.

В тази връзка Европейската комисия на 17 юни 2021 година прие Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1067 относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в радиочестотна лента 5945-6425 MHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLAN) (Решението). С Решението се определят допълнително 480 MHz за използване от устройства с ниска мощност в закрити пространства и устройства с много ниска мощност в закрити пространства и на открито при значително по-широка честотна лента за предаване на данни. Разпоредбите на приетото Решение следва да бъдат въведени в Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 29.12.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.

 

[1] Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар - към европейско общество на гигабитов интернет - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0587&from=en