Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проекта на „Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба”