Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Проектът е приет с Решение № 372 на КРС от 21.10.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 9 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Проектът на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 9 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В хода на предходно обществено обсъждане на проекта на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба, открито с  Решение № 276/29.07.2021 г. на КРС, постъпиха становища, които обосноваха допълнителни изменения. КРС счита, че измененията са съществени и по тази причина е целесъобразно да бъде проведено ново обществено обсъждане със заинтересованите лица, с оглед постигане в най-голяма степен на прозрачност, публичност и ефективност на измененията в проекта на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.12.2021 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.