Търсене в сайта

КРС прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

С Решение № 371 от 21.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

В рамките на определения срок, в КРС постъпиха становища от следните лица:

Приетите предложения са отразени в проекта на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба, а за останалите са посочени мотиви за неприемането им.

В хода на обществено обсъждане на проекта на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба, открито с  Решение № 276/29.07.2021 г. на КРС, постъпиха становища, които обосноваха допълнителни изменения. КРС счита, че измененията са съществени и по тази причина е целесъобразно да бъде проведено ново обществено обсъждане със заинтересованите лица, с оглед постигане в най-голяма степен на прозрачност, публичност и ефективност на измененията в проекта на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Таблица с обобщените резултати от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.