Търсене в сайта

С Решение № 357/14.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура по обществени консултации във връзка с проект на Процедурни правила за решаване на спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)

С Решение № 357/14.10.2021 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура по обществени консултации във връзка с проект на Процедурни правила за решаване на спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

 Мотиви за изготвяне на проекта:

Законът за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ/законa) обособява правилата за разполагане на съвременни електронни съобщителни мрежи в отделен закон и е важна стъпка към създаването на условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и мрежи с много голям капацитет. Основните цели на закона са улесняване и стимулиране на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура, създаване на условия за по-ефективно и с по-ниски разходи изграждане на нова физическа инфраструктура, както и използването на вече съществуващата такава и насърчаване на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им физическа инфраструктура. В този смисъл, ЗЕСМФИ е пряко свързан със Закона за електронните съобщения и развитието на електронните съобщения.

ЗЕСМФИ определя Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове относно предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура (глава осма на ЗЕСМФИ). Във връзка с това правомощие на КРС е изготвен проект на Процедурни правила на Комисията за регулиране на съобщенията за решаване на спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

С проекта се създават правила, които се прилагат от специализираните комисии и КРС при разглеждане на искания за даване на задължителни указания по реда на чл. 82-85 от ЗЕСМФИ и за оказване на съдействие за доброволно решаване на спорове по чл. 86 от закона. С правилата се създава яснота и стабилност за участниците в процедурите, като по този начин се подпомага и улеснява процеса по разрешаване на възникналите спорове и се постигат целите на ЗЕСМФИ, включително по отношение развитието на електронните съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 24.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.